TELE TAXI CENTRUM

Menu Top Firma Strona Główna Cennik Oferta Aplikacja Tele Taxi Centrum Kontakt

ZAMAWIANIE TAKSÓWKI


DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH
Dla osób głuchoniemych
uruchomiliśmy specjalną usługę
Zamów taksówkę przez SMS.

Usługa dostępna jest pod numerem
885 66 39 66

Regulamin konkursu

KONKURS PARAGONOWY TELE TAXI CENTRUM

  I. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem i zarazem koordynatorem Konkursu „KONKURS PARAGONOWY TELE TAXI „CENTRUM ZABRZE”” jest Tele Taxi Centrum Zabrze z siedzibą 41-800 Zabrze, ul. Dworcowa 8/10, nr REGON 271194149, która posiada stronę internetową pod adresem Tele Taxi Centrum oraz profil na Facebooku tutaj, zwane dalej Organizatorem.
  2. Konkurs trwa od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.03.2021r. Konkurs organizowany jest na profilu Tele Taxi Centrum na stronach Facebooka pod adresem: tutaj oraz na stronie internetowej Tele Taxi Centrum
  3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Tele Taxi Centrum.
  4. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
  5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
  8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Facebook, ani z nim związany, a ponadto Uczestnicy Konkursu w pełni zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechaniaOrganizatora związane z przeprowadzeniem Konkursu.
  9. Wszelkie oświadczenia i dane, jakie Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi w związku z uczestnictwem w Konkursie będą administrowane wyłącznie przez Organizatora i nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności nie podlegają dalszemu przekazaniu serwisowi Facebook.
  II. Zasady Konkursu
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łączne następujących warunków:
  1) zebranie paragonów wydanych za przejazd taksówką Organizatora w dniach objętych konkursem, tj. od dnia 01.02. 2021r. do dnia 31.03.2021r.
  2) przekazanie paragonów pracownikom Organizatora (kierowcom taksówek Tele Taxi Centrum) w ciągu 6 dni, tj. do dnia 06.04.2021r. do godziny 24:00 z wpisanym na odwrocie nr telefonu
  2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 12.04.2021r.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na liczbę Uczestników i dostarczonych przez nich paragonów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując stosowną informację na profilu Organizatora na stronach Facebooka, pod adresem tutaj oraz stronie internetowej Tele Taxi Centrum
  4. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które spełnią wszystkie zasady konkursowe zawarte w punkcie 1.,
  5. Losowanie nagród odbędzie się online na profilu Organizatora na Facebooku pod adresem tutaj w dniu 12.04.2021r o godzinie 12.00.
  6. Tele Taxi Centrum zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności z uwagi na małe zainteresowanie.
  III. Nagrody
  1. Nagrodami są:
   TV LCD 32CALE -1 sztuka
   EKSPRE DO KAWY -1 sztuka
   Głośnik bezprzewodowy -1 sztuka
   1 bon wartości 150 zł do Salonu GSM Terba Zabrze, ul.3 Maja
   2 bony wartości 100zł do Salonu kosmetycznego Zabrze, ul. Królewska 1
   5 bonów wartości 20 zł na dowolny przejazd taksówka Tele Taxi Centrum
   1 bon wartości 50zł do Salonu Fryzjerskiego VENUS Zabrze, ul. Dworcowa 6
   10 bonów na posiłek + napój do Doner Kebab ADA Zabrze, Roosevelta 45a
   1 bon o wartości 60zł na zestaw fast food z dowozem w Zabrzu od Mała Gastronomia Hamburgery Zabrze, Plac Dworcowy
  2. Nagrody zostaną rozlosowane przez Organizatora wśród Zwycięzców Konkursu.
  3. Każdy spośród Zwycięzców może być nagrodzony tylko jedną nagrodą w Konkursie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców wszystkich nagród, jeśli nie otrzyma zgłoszeń spełniających oczekiwania Organizatora.
  IV. Postanowienia końcowe
  1. Decyzje Organizatora Konkursu (TT centrum Zabrze) mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
  2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
  3. Osoby dokonujące zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  4. Uczestnicy Konkursu udzielają jednocześnie na rzecz Organizatora zezwolenia na upublicznienie imienia i nazwiska oraz wizerunku Uczestnika – Zwycięzcy.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Zapraszamy na: Nasi Partnerzy: UM Zabrze Radio Silesia Hotel Alpex Hotel Diament Śląskie Ranczo
            Szyb Macieja Hotel Ibis Zabrze